Algemene Beschouwing


Algemene beschouwing bij de kadernota 2019 gemeente Hillegom


Voorzitter, dames en heren,

 

Het kan verkeren. Rechtsstaat, democratie, verkiezingen. Schuivende panelen, uit de oude doos? Van coalitie naar oppositie. Werken aan zichtbaarheid.

 

Met genoegen zien wij, dat de VVD de afgelopen jaren niet voor niets heeft meegebouwd aan een mooier Hillegom. De manege, de fietsstraat naar het station, Veelzorg - ooit begonnen als initiatiefvoorstel van de VVD. Onze VVD wethouders en de VVD fractie zijn er hard voor aan de slag geweest, en met een mooi resultaat.

 

Voorzitter, dames en heren,

 

We kijken vandaag vooruit. Wat zijn dan onze uitgangspunten? Vanuit een liberale visie aan de slag. Ondernemend, met oog voor gelijke behandeling, in vrijheid en verantwoordelijkheid nemen. Regels die er zijn handhaven.


De ‘staat van Hillegom’? Ruimte voor investeringen!!

 

Voorzitter, hierbij ons lijstje- te beginnen met ruimtelijke ontwikkelingen


·   HD plein. Als het niet lukt met ontwikkelaars en grootwinkelbedrijven- dan maar als gemeente de openbare ruimte herinrichten tot aangenaam verblijfsgebied.

· Jozefkerk. ‘De kogel is door de kerk’. Wanneer komen nu de volgende stappen? We horen daar graag meer over van de wethouder. Een tijdpad met zicht op resultaat. Beeldbepalend voor de toekomst.

·  De Boa school. Hoe lang nog? Wordt het langzamerhand geen tijd deze te restaureren? Architectuur uit die tijd verdient steeds meer waardering, vindt u ook niet?

·    Vossepolder - nu het plan afmaken. 


Dan kom ik bij een volgend onderwerp

 

Mobiliteit. Een belangrijk thema voor de VVD en voor onze inwoners. ‘Blij dat ik rijd ‘. Kent u de slogan nog? Stilstaan in de file is slecht voor gezondheid en milieu. Voor de VVD is duidelijk dat er een betere ontsluiting van Hillegom moet komen. Wij gaan voor betere bereikbaarheid van Hillegom. Ook vernieuwingen in het openbaar vervoer zijn voor de VVD belangrijk. Wij doen dan ook mee in een gezamenlijk initiatief met andere partijen gericht op versterken van het OV.


Handhaving is voor de VVD belangrijk. Als er regels zijn, dan moet er ook handhaving mogelijk zijn. Wij horen van onze inwoners nog steeds klachten over fietsen in de Hoofdstraat, campers bij het zwembad, fietsendiefstal bij het station. Wij willen incidentele middelen bestemmen voor een eenmalige projectmatige handhavingsimpuls. 

 

Hillegom doet veel aan sport, bewegen en gezondheid. Belangrijke onderwerpen. De VVD ziet hier vooral een eigen verantwoordelijkheiden vrijheid van burgers. Voorkomen van betutteling vinden wij een aandachtspunt. Burgers zitten niet te wachten op inbreuk in de persoonlijke levenssfeer. Ga fietsen, kan ook voldoende zijn. Of zorg voor een EHBO diploma. Als er dan iemand onwel wordt in je omgeving, kun je reanimeren of anderszins ingrijpen. De VVD neemt graag initiatief om een impuls te geven zodat meer inwoners een EHBO diploma gaan halen. Hiertoe hebben we een amendement gemaakt.


Voorzitter, dames en heren,


De jeugd heeft de toekomst. Daarom ziet de VVD graag dat de wethouder meer sturing geeft aan passende zorg. 

Geen kinderen en jongeren naar een gesloten inrichting omdat de geïndiceerde zorg niet beschikbaar is. Voor Hillegom is dit vraagstuk te overzien. Zorg en inzet om deze individuele gevallen van maatwerk oplossing te voorzien. 


Gelijke behandeling en gelijke kansen. Opdat iedereen naar vermogen en in vrijheid zijn verantwoordelijkheid kan nemen. De VVD is van mening dat de gemeente Hillegom actiever kan bijdragen aan het wegnemen van barrières voor mensen met een beperking. Wij horen graag van de wethouder wat er nodig is om hiervoor in lijn met landelijke ‘actieplan implementatie VN verdrag mensen met een handicap’
een gericht plan voor Hillegom te maken. 


Politieke verslaglegging van de raad. Meer zichtbaarheid voor onze burgers is belangrijk. De besluiten in deze raad raken onze burgers. De VVD vindt het van belang dat BO meer mogelijkheid krijgt om hieraan bij te dragen. Als hiervoor steun is in deze raad, dan vraagt ook dit om een amendement.


Voorzitter, dames en heren,

 

Voor ik tot het eind van mijn betoog kom, nog een paar belangrijke constateringen tot slot. Deze kadernota geeft extra geld voor de gezamenlijke aanpak van ondermijning. De VVD steunt deze inzet. De financiële huishouding van Hillegom ziet er goed uit. Dat geeft ruimte aan nieuwe initiatieven. En daar dragen we graag aan bij.

 

Tot slot dank aan allen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de jaarrekening en deze kadernota voor 2019.

 

Dank voor uw aandacht!

 

 

Aleid Ringelberg,

Fractievoorzitter VVD Hillegom

06-23366203